Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden bij Foodworld-XL

Artikel 1. Algemeen
 1. Foodworld-XL is een website van AMS Distribution B.V. gevestigd te Terborg
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AMS Distribution B.V. een leveringsovereenkomst aangaat.
 3. Leveringsovereenkomst: een overeenkomst tot het leveren van 1 of meerdere producten uit de Foodworld-XL.
Artikel 2. Aanvaarding van dealgemene voorwaarden
 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Afnemer en AMS-Distribution B.V
 2. Door het aangaan van de leveringsovereenkomst verklaart Afnemer zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
 3. Van de inhoud van deze voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Foodworld-XL en Afnemer worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 4. AMS-Distribution B.V. kan deze voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op de website van Foodworld-XL. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige leveringsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de voorwaarden zijn gesloten.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met bepalingen van dwingend recht, wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.
Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen van AMS-Distribution B.V. zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. De leveringsovereenkomst wordt elektronisch gesloten.
 3. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een automatisch verzonden ontvangstbevestiging.
 4. AMS-Distribution B.V. is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een bestelling te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Leveringsovereenkomst te verbinden.
 5. De Leveringsovereenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat AMS Distribution B.V. de bestelling van Afnemer niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal AMS Distribution B.V. dit binnen tien 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk of via e-mail aan Afnemer meedelen.
Artikel 4. Derden
 1. AMS Distribution B.V. kan bij de uitvoering van de Leveringsovereenkomst gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van de Leveringsovereenkomst uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Leveringsovereenkomst ten behoeve van AMS Distribution B.V. worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door AMS Distribution B.V. ingeschakelde derden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen AMS Distribution B.V. en de Afnemer en kunnen derden die geen partij zijn bij de Leveringsovereenkomst hieraan geen rechten ontlenen.
Artikel 5. Adressering
 1. Indien een bestelling in behandeling is, kunnen de adresgegevens niet meer gewijzigd worden. Adreswijzigingen dien te worden doorgevoerd voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Uitvoering van de Leveringsovereenkomst, en alle op de Leveringsovereenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Afnemer opgegeven adres.
Artikel 6. Prijzen en betaling
 1. Alle vermelde prijzen in Holland-store zijn in euro's, inclusief BTW, andere belastingen of heffingen, en exclusief verzendkosten, invoerrechten, overige specifieke landenheffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Er vindt geen BTW teruggaaf plaats.
 2. Op alle producten op Foodworld-XL is het Nederlandse BTW tarief van toepassing.
 3. AMS Distribution B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van aangeboden Producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidstermijn heeft zal de prijs gedurende die termijn niet worden gewijzigd, tenzij als gevolg van een wijziging in het BTW tarief.
 4. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de Leveringsovereenkomst tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld. Deze kosten komen voor rekening van Afnemer.
 5. Betaling aan AMS-Distribution dient te geschieden per I-deal, Paypal, Creditcard, Giropay, Sofort Banking, Bankcontact Mister Cash of bankoverschrijving
 6. Levering van producten aan Afnemer geschiedt na betaling van Afnemer.
Artikel 7. Levering/ ontvangst
 1. AMS Distribution B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen van Afnemer aan AMS Distribution B.V., tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AMS Distribution B.V.
 2. AMS Distribution B.V. maakt gebruik van de diensten van Fedex, DHL, UPS & Deutsche Post. De leveringsvoorwaarden van voornoemde zijn op deze leveringsovereenkomst van toepassing.
 3. De verzendtijd zoals aangegeven is een indicatie, geen garantie. Mogelijke vertragingen die veroorzaakt zijn door het betreffende land zijn voor risico van de Afnemer.
 4. Verzendkosten zijn voor rekening van de Afnemer en afhankelijk van het aantal kilo’s en het land van keuze. Deze informatie is terug te vinden op de Foodworld-XL website.
 5. Aflevering van producten vindt plaats binnen 30 dagen na bestelling, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd. AMS Distribution B.V. behoudt zicht het recht voor in geval van het niet beschikbaar zijn van producten, de overige wel te versturen. De niet verstuurde producten worden gecrediteerd.
 6. Voor levering buiten de EU: de Afnemer is verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten in zijn of haar land. AMS Distribution B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbeslagname van producten als gevolg van de regelgeving in het land van bestemming.
 7. Voor leveringen buiten de EU: als een pakket wordt geweigerd aan de grens als gevolg van douane regelgeving en retour gestuurd wordt aan AMS Distribution B.V. zal er geen vergoeding plaatsvinden. AMS Distribution B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een pakket tijdens de retourzending verloren gaat als gevolg van het falen door de postdienst.
 8. AMS Distribution B.V. is ten alle tijden gerechtigd om producten en landen uit te sluiten zonder opgaaf van reden.
 9. Producten kunnen uiterlijk afwijken van de op de site getoonde afbeeldingen.
Artikel 8. Retouren
 1. Indien Afnemer, om welke reden ook, een Product niet wenst af te nemen, heeft hij het recht de Leveringsovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden.
 2. Ontbinding is slechts mogelijk indien het Product in onbeschadigde staat verkeert c.q. niet gebruikt is. Ontbinding geschiedt alsdan door terugzending van de betreffende zaak binnen 14 dagen na de dag van ontvangst, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Afnemer komen.
 3. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Afnemer is voldaan, door AMS Distribution B.V. binnen 30 dagen na ontvangst van de verklaring van ontbinding worden gerestitueerd, mits het Product is geretourneerd. Restitutie zal plaatsvinden op dezelfde rekening als Afnemer voor de betaling heeft gebruikt.
 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van Producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke zaken en diensten.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud; risico-overgang
 1. De eigendom van een Product gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van de Leveringsovereenkomst aan AMS Distribution B.V. verschuldigd is heeft voldaan.
 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde gaat het risico ter zake van een Product reeds op het moment van aflevering aan Afnemer op Afnemer over.
Artikel 10. Rechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij AMS Distribution B.V. en/of haar toeleverancier(s).
 2. Het is Afnemer niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay out van de Titel op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande toestemming van AMS Distribution B.V.
Artikel 11. Garantie
 1. AMS Distribution B.V. geeft geen garanties af, echter mits de Afnemer op aannemelijke wijze kan onderbouwen (bijvoorbeeld met fotomateriaal) dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt zal AMS Distribution B.V., al naar gelang mogelijk en van toepassing de factuurwaarde van het betreffende Product restitueren (indien en voor zover reeds door Afnemer betaald).
 2. AMS Distribution B.V. garandeert dat alle geleverde producten op het moment van verzending een niet verstreken verkoopdatum en hebben en een houdbaarheid van ten minste 45 dagen.
 3. AMS Distribution B.V.. is niet verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele terughaal acties van de fabrikant, maar zal er alles doen om deze informatie voor zover mogelijk zo snel mogelijk via email bekend te maken aan de Afnemer.
Artikel 12. Overmacht
 1. Indien aan de zijde van AMS Distribution B.V. sprake is van overmacht, heeft AMS Distribution B.V. het recht om uitvoering van de Leveringsovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van AMS Distribution B.V., de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van AMS Distribution B.V., staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop AMS Distribution B.V. geen beslissende controle kan uitoefenen.
 2. Indien de overmachtsituatie aan de zijde van AMS Distribution B.V. langer dan 1 maand voortduurt, heeft Afnemer het recht de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van overmacht is AMS Distribution B.V. niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Afnemer.
Artikel 13. Geschillen
 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de Leveringsovereenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

AMS-Distribution BV
Foodworld-XL